26 Mayıs 2018, Cumartesi

EMLAK VERGİLERİ YENİDEN BELİRLENİYOR

25 Mayıs 2017, Perşembe 10:36

     


Aliağa ilçesinde emlak vergilerini yeniden tespit etmek üzere Emlak Vergisi Takdir Komisyonu bugün toplanıyor.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 49’uncu maddesinin (b) fıkrasına göre arsa ve arazilere ait asgari ölçüde metrekare birim değer tespiti yapmak üzere dört yılda bir toplanan komisyonun takdir edeceği değerler, takip eden bütçe yılından itibaren işleme konuluyor.

Buna göre; arsa ve araziler için, her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide, her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere gore ve binalar için Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları’nca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile 213 Sayılı VUK’nun (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle, hesaplanan vergi değeri, mükellefiyetin başladığı başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yıl vergi değerinin tespit edilen yeni değerleme oranının yarısı nispetinde artırılarak bulunuyor.

 

HATALI TESPİT HUZURSUZLUK YARATIYOR

Komisyondan çıkacak sonuç, emlak vergileri acısından belediye gelirleri,  tapu harçları açısından genel bütçe gelirlerini ile her iki acıdan da vergi mükelleflerini 4 yıllık bir sürecin başlangıcı olarak doğrudan etkiliyor. Bu nedenle sağlıklı ve adil bir şekilde uygulama için, takdir komisyonu kararlarının doğruluğu büyük önem arz ediyor. Hatalı ve yanlış tespit edilen değerler bir yandan toplumu huzursuz ederken, digger yandan komisyonda temsil edilen ilgili kurumlara güvenin azalmasına da yol açabiliyor.

İlçe Takdir Komisyonu; Belediye Başkanı veya vekil edeceği bir memur başkanlığında, belediyeden bir memur, Vergi Dairesi Başkanının görevlendireceği 2 memur, Tapu Sicil Müdürü veya görevlendireceği bir memur, Ticaret Odasınca seçilmiş bir üye ile ilgili Mahalle Muhtarından oluşuyor.

 

BELEDİYE BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAYI HEDEFLİYOR

Aliağa Belediyesi’nin, özellikle köy statüsünden mahalleye dönüştürülen bölgelerin vergi muafiyetinden kaynaklanan kaybını telafi etmek için emlak vergilerinde yüksek oranda artışa gitmek istediği ve Komisyondan bu yönde karar çıkartmak için ağırlığını koyacağı ifade ediliyor. Ancak, bu halde Anayasanın hak arama hürriyetini düzenleyen 36. Maddesinin birinci fıkrasına gore vatandaşların karara itiraz hakkı bulunmakta. Buna gore, mükellefler verginin tebliğinden itibaren İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri doğrultusunda vergi mahkemeleri nezdinde dava açabilirler.

Mükelleflerin açacağı dava sadece mükellef adına salınan vergi tutarı ile sınırlı kalsa da, Takdir Komisyonu kararı kendilerine tebliğ edilen daire, kurum, teşekkül veya muhtarlıklar en az sokak veya cadde bazında dava açabilme hakkına sahip. Bu kurumlar, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde dava açabiliyor. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine de yine 15 gün içinde Danıştaya başvurulabiliyor. Danıştay ve vergi mahkemelerince bu davalar, dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanmak zorunda.

 

 

  
Son Eklenen Haberler