22 Mart 2018, Perşembe

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 714528 - 14/12/2017


     

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

1-Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz; 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 28.12.2017 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

Adresi:

Ada/

Parsel

No:

Yüzölçümü

(m2)

 

Cinsi/

Kullanım amacı

Yıllık Muhammen

Bedeli:(TL)

Geçici Teminat

Bedeli:(TL)

İhale Saati:

Samurlu Mahallesi

Aliağa/İZMİR

241 ada 1

parsel

4.240,44

Depolama alanı

30.531.12

2.747,80

14:10

 

 

 

 

 

 

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

A-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları.

B-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini vermesi.

D- Şartnamenin 12. maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi( Nüfus cüzdanı örneği, Tebligat beyanı, İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin yazılı taahhütname,

İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname).

E-Diğer belgeler

a-) İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.

b-) İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dosyasının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

3-Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.

4-İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur.

5-İhale Şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi, 30,00 TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dökümanının 28.12.2017 tarih ve saat 12.30’a kadar satın alınması zorunludur.

6-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği İlan Olunur.