22 Mart 2018, Perşembe

ALİAĞA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - BASIN: 707614 - 27/11/2017


     

ÇOCUK OYUN GRUBU, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE ZEMİN KAPLAMASI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ALİAĞA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk Oyun Grubu, Açık Alan Spor Aletleri ve Zemin Kaplaması Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/607073

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No:47 ALİAĞA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2323990000 - 2326163719

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@aliaga.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Belediye sınırları içerisindeki muhtelif parklarda kullanılmak 18 kalem, çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri ve zemin kaplaması montajlı mal alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Aliağa Belediyesi ilçe sınırları içerisinde idarenin göstereceği muhtelif parklar ve yerlerdir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 6 (Altı) ay içinde alınacak, mallar montajlı bir şekilde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No:47 Aliağa/İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

a)TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları –Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının model bazlı uygunluk belgeleri sunulan kalite evraklarındaki modeller arasında olmalıdır.)

b)TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları –Bölüm 3 Kaydıraklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ). (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının model bazlıuygunluk belgeleri sunulan kalite evraklarındaki modeller arasından olmalıdır.)

c)TS EN 1176-5(Oyun Alanı Elemanları- Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik kuralları ve Deney Metotları) ( Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının model bazlı uygunluk belgeleri sunulan kalite evraklarındaki modeller arasında olmalıdır.)

d)TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları –Bölüm 6: Sallanma Elemanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) ( Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının model bazlı uygunluk belgeleri sunulan kalite evrakındaki modeller arasında olmalıdır.)

e)TS 12427 (Yetkili Servisler – Oyun, Spor ve Av amaçlı alet ve makineler için- Kuralar(HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)

f)TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları – Güvenlik Gereklilikleri ve test metotları) (Teknik Şartnamede talep edilen spor aletlerinin model bazlı uygunluk belgeleri sunulan kalite evraklarındaki modeller arasında olmalıdır.)

g)Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin: TS EN ISO 12944-6 C4 Yüksek Korozyon sınıfına uygun olarak, TS EN ISO 9227 Standardına göre 720 saat Nötral Tuz Püskürtme Testinin ve TS EN ISO 6270-1 Standardına göre 480 saat Neme Dayanıklılık Tayinin gerçekleştirilmesi ile katlamanın korozyona karşı dayanımının deney sonucu, Başarılı olarak gösteren Türkçe test raporu

h)Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TS EN 71-3:2103+A1:2014-12 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu

i)Polietilen ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014-04 Standartları gereğince yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu

j)Polietilen Ürünlerin “TS EN 71-3:2013+A1:2014-12” standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu

k)Metal üzeri Plastisol kaplama içeriğinde sağlığa zararlı Fitalatların analizini gösteren olumlu Türkçe test raporu

l)Metal üzeri Plastisol kaplama içeriğinde AfPS GS 2014 . 01 normuna uygun PAH testini gösteren olumlu Türkçe deney raporu

m)Polikarbonat şeffaf tüp kaydırak ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014-04 satandartları gereğince yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu

n)Polikarbonat şeffaf tüp kaydırak ürünlerin TS EN 71-3:2013+A1:2014-12 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu

o)Üründe kullanılan ip ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014-04 standartları gereğince yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu

p)Üründe kullanılan ip malzemelerin AfPS GS 2014 : 01 normuna uygun PAH testi sonucunu gösteren olumlu Türkçe test raporu

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde tek sözleşmeye dayalı, Çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri ve zemin kaplaması mal alım işleri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.