24 Şubat 2018, Cumartesi

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 657039 - 31/08/2017


     

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İLAN

 

       Aşağıda adresleri belirtilen Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufu altındaki alanlarda bulunan yerlerde, ATM platformları kurulması ve alt kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkılacaktır. 

 

Sıra No

İlçesi

Adres

ATM Kabin Adedi (Boş)

1

Aliağa

Atatürk Mahallesi Beyazıt Caddesi No:8

3

2

Aliağa

Kültür Mahallesi Demokrasi Meydanı

10

3

Aliağa

Kültür Mahallesi İstiklal Caddesi No:1

4

4

Aliağa

Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi No:3

1

5

Aliağa

Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi No:1/E

2

6

Aliağa

Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi No:51/A

4

7

Aliağa

Yalı Mahallesi Plaj Caddesi No:23/1

4

8

Aliağa

Yenişakran Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:3

1

 

 

1-İhalenin muhammen bedeli yıllık 275.500,00 TL. (ikiyüzyetmişbeşbinbeşyüztürklirası)’dır.

 

2-İhalenin geçici teminat bedeli tahmin edilen ihale bedelinin %3 oranında 24.975,00 TL. (yirmidörtbindokuzyüzyetmişbeşlitürklirası)’dır.

 

3-İhale 14/09/2017 Perşembe günü, saat 14:10’da Belediye Encümen salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve isteyenlere 50,00 TL. (ellitürlirası) karşılığında verilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanının en geç 14.09.2017 tarih ve saat 12:30’a kadar alınması zorunludur.

 

5-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

 1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi
 1. Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi,
 2. Tüzel kişilerde şirkete ait kanuni adresini belirten beyan yazısı
 1. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veyahut da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
  1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
  2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (2017 yılında alınmış.)
 2. Noter tasdikli imza sirküleri
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirkülerini vermesi
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi, ekinde son durumunu gösterir ticari sicil gazetesinin bulunması
 1. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri
 2. Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
 3. Geçici teminatın Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösterir makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları, Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen Geçici Teminat belgelerinin ihale tarihinden geçerli olmak üzere geçerlilik süresi 60 (altmış) gün olacaktır.
 4. İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Yerel Yönetimler ve Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen ihalelere katılarak kazandığı ve bu şekilde ATM yeri kiralama sözleşmesi yaptığına dair belge istenecektir.
 5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.

6-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. ve 18. Maddelerine göre ilan olunur.

 

 

                                                                                                                Gökhan KARATAŞ

                                                                                                                  Encümen Başkanı