131019098
23 Ekim 2020, Cuma

Belediyeler, vergi ve benzeri gelirlerini banka yoluyla tahsil edemez! -2

2 Şubat 2017, Perşembe

     


Taner ERASLAN

Bankalarca tahsil edilen veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımı karşılığı olarak ödenmesi gereken paraların T.C. Merkez Bankasına aktarılması süresi, tahsil edildikleri tarihten itibaren azami 7, kredi kartı ile yapılan ödemelerde, işlem tarihini takip edene günden itibaren azami 20, postaneler vasıta kılınmak suretiyle yapılan ödemelerde, yapılan ödemelerin ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme süresi, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 10 gündür[6].

Uygulamada bu sürelere dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü bu sürelere uyulmaması gecikme zammı ödenmesi sonucunu doğurabilir. Gerçekten de 6183 sayılı Kanun’un 41. maddesinde “Bankalarca tahsil edilen veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımı karşılığı olarak ödenmesi gereken paralar, süresinde T.C. Merkez Bankasına aktarılmadığı, postaneler vasıtasıyla yapılan ödemeler süresinde vergi dairelerine intikal ettirilmediği takdirde, söz konusu amme alacağı, tahsilatı yapan bu kuruluşlardan gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir” denilmektedir.

“…Vergi Borçlarını Postaneler Vasıtasıyla Ödeyen Mükelleflere Ait Posta Çeklerinde Bulunan Tutarı, 6183 Sayılı Kanunun 41.Maddesinde Belirlenen Süre İçinde Vergi Dairesine Aktarmayan Ptt İdaresinden Gecikme Zammı ve Sorumlulardan % 10 Ceza[7] Alınacağı Hk.”[8]

“…6183 Sayılı Yasanın 41. Maddesi Uyarınca Tahsil Edilen Vergilerin İntikali İçin Yasada Öngörülen 7 Günlük Süreyi Aşmamak Şartıyla Bankalar İçin Ayrı Süre Belirlenebileceği, Ayrıca Yasada Ayırık Bir Düzenleme Bulunmadığından, Teknik Arıza Gibi Gecikme Sebeplerinin Kabul Edilemeyeceği Hk.”[9]

Diğer taraftan, tahsilat işlemlerinde mevzuatta öngörülen standart formların düzenlenmesi de amme alacağının amme borcundan mahsup edilmesi için zorunlu bir şart olduğu gözden kaçmamalıdır.

“…Mezkur Genel Tebliğ hükümleri gereğince bankalarca vergi tahsilatı yapılması esnasında vergi tahsil alındısının düzenlenmesi zorunlu olup, 2001/6 dönemine ait Gelir Stopaj Vergisi ödemenize ilişkin vergi tahsil alındısının ………..Vergi Dairesine ibraz edilmemesi durumunda söz konusu borca mahsup işleminin yapılması mümkün bulunmamaktadır.”[10]

“…Buna göre, adı geçen banka şubesince yukarıda belirtilen şekilde tahsilat yapılmadığından (dairenize ‘Vergi Tahsil Alındısı’ ibraz edilmediğinden), söz konusu tahsilatın, protokole göre yapılmış bir tahsilat olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.”[11]

Belediyelerin vergi, harç ve katılma payı tahsilatlarında yukarıda açıklanan hususlara uyulması oldukça zordur. Bu nedenle, gelirlerin yetkisiz kişilerce tahsili hem mevzuata aykırılık oluşturmakta hem de kayıt düzenini bozmaktadır.

Mevzuatın belirlediği ve izin verdiği çerçevede tahsilat işlemlerinin yapılması, yanlışlıkları da önleyecektir. Bu yanlışlıkların önlenmesi, 6183 sayılı Kanun’un belediyelerde uygulamasına yönelik düzenlemelerin daha açık ve güncel hale getirilmesiyle mümkün olabilir. Kanundan yetki alan idarelerin bu görevlerini zamanında yerine getirmeleri, fiili uygulamaları ve mevzuata aykırı karışık işlemleri engelleyecektir. Bu çerçevede belediye tahsilat işlemlerine yönelik denetim ve kontrol daha sistemli ve ayrıntılı yürütülebilecektir.

Yukarıda yer verildiği üzere, vergi tahsil alındısı olmaksızın amme alacağından mahsup söz konusu olamaz.Diğer taraftan, alındı ve icmal cetvellerinin belediyeler tarafından bastırılarak ilgili bankalara verilmesi de fiilen uygulanması mümkün olmayan bir husustur.

Bir belediye, coğrafi yerle sınırlı bir yetki kullanmaktadır. Dolayısıyla, yetkisi dahilinde olmayan yerlerde mi alındı ve icmal gönderecektir?

Maliye Bakanlığı, belediyeler adına Türkiye Bankalar Birliğiyle bir anlaşma yapmalı ve kendi vergi daireleri gibi belediyelerin de vergi dairelerini kapsayacak bir düzenlemeye gitmelidir.

[1] http://www.migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/GENELGELER/evergi_genelge[1].pdf

[2]2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 98.maddesi ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 37.maddesi gereği, belediyelerce alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanmaktadır.

[3]6183 sayılı Kanun 38.madde

[4]Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Örnek-49 numaralı form

[5]Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Örnek-50 numaralı form

[6]6183 sayılı Kanun 41.madde

[7]%10 ceza uygulaması, Anayasa Mahkemesi’nin 23/3/2004 tarihli ve E. 2001/119 , K. 2004/37 sayılı Kararı iptali son bulmuştur.

[8]Danıştay 7.Daire Kararı, 21/12/1994 tarih ve K.1994/6385 ve E.1992/274

[9]Danıştay 10.Daire Kararı, 13/11/2000 tarih ve K.2000/5642 ve E.2000/180

[10]Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 29.12.2008 tarih ve 14061 sayılı özelgesi.

[11]Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 15.04.2008 tarih ve 4844 sayılı özelgesi

 Yazarın Tüm Yazıları
Belediyeler, vergi ve benzeri gelirlerini banka yoluyla tahsil edemez! -2 2 Şubat 2017, Perşembe
Belediyeler, vergi ve benzeri gelirlerini banka yoluyla tahsil edemez! 1 Şubat 2017, Çarşamba
KAMU ZARARI, KAMUNUN ZARARI MIDIR? - 2 19 Ocak 2017, Perşembe
KAMU ZARARI, KAMUNUN ZARARI MIDIR? 18 Ocak 2017, Çarşamba
Belediye Arşivleri Can Çekişiyor! 2 Ocak 2017, Pazartesi
DUVAR YÖNETİCİLER 26 Aralık 2016, Pazartesi
Deliler çağına hoş geldiniz!... 16 Aralık 2016, Cuma