18 Temmuz 2018, Çarşamba

BAŞBAKANLIKTAN ‘OTOYOL’ GENELGESİ

17 Haziran 2017, Cumartesi 06:52

     


Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi işlerinin belirlenen zamanda tamamlanabilmesi için yeni tedbirler alındı.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi'ne yönelik Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi işlerinin belirlenen zamanda tamamlanabilmesi için alınan yeni tedbirleri içeriyor. Buna göre, proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödenekleri serbest bırakma işlemleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının ilk üç ayda serbest bırakılması sağlanacak.

İŞLEMLER EN KISA ZAMANDA SONUÇLANDIRILACAK

Proje güzergahında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, ilgili idarelerce 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19'uncu maddesinde belirtilen azami sürelerin sonu beklenmeksizin en kısa sürede neticelendirilecek. Ayrıca proje güzergahında yapılması gereken imar planı çalışmaları ve bu çalışmalara altlık teşkil edecek halihazır haritaların üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacak.

GECİKMEYE MAHAL VERİLMEYECEK

Genelgeye göre, proje güzergahında bulunan su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergah dışına taşınması sırasında bunlara ilişkin KGM ilgili birimleri tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilecek. Projenin yapımı için gerekli olacak taş ocakları, kum-çakıl ocakları ve ariyet ocakları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile alt ve üst yapı imalatları için gereken üretim tesislerinin kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi için gereken işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak neticelendirilecek. Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan Hazine'nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGM'nin talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak, devir veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacakken bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecek.

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Genelgede, proje güzergahında yapılacak kamulaştırmalar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10'uncu maddesi uyarınca açılan bedel tespit ve tescil davalarının kısa sürede neticelenebilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacağı, kamulaştırılacak taşınmazların değer tespitine yönelik olarak, KGM'nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli özen gösterilerek en kısa zamanda gönderileceği de aktarıldı. Bu kapsamda genelgede, "Kamulaştırma çalışmalarının sağlıklı ve acele olarak neticelendirilebilmesi için proje bünyesinde yapılacak çalışmalar sırasında talep edilmesi halinde kamulaştırma planlarının hazırlanmasına ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesine, planların arazi ve büro kontrollerinin yapılmasına ve 2942 Sayılı Kanun uyarınca kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmazların tapuda tescil-terkin edilmesine dair işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince acele olarak gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

TABİAT VE KÜLTÜR VARLIKLARI İÇİN DE TALİMAT VERİLDİ

Projeye ilişkin yol yapım çalışmaları esnasında ortaya çıkacak tabiat ve kültür varlıklarına yönelik de talimatların yer aldığı genelgede, şöyle denildi: "Proje güzergahı kapsamında bulunan veya yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkacak taşınır veya taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konu olan buluntulara rastlanması durumunda, durum ilgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile diğer ilgili özel kurullara bildirilecek ve komisyon ve/veya kurullar konuyu gündemine ivedilikle alacaktır. Bu konudaki komisyon ve kurul çalışmalarına, sadece üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere KGM teknik elemanları da çağrılacak, çalışmaların projenin özellikleri de dikkate alınarak, gecikmesine meydan verilmeden yapılması sağlanacaktır."

DİĞER PROJELERE GÖRE ÖNCELİK TEŞKİL EDECEK

Genelgede, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi'nin etkileşim halinde olduğu veya etkileşime girebileceği diğer projelere göre öncelik teşkil edeceği bildirildi. Ayrıca genelgeye göre, güzergahın geçtiği yerlerdeki mülki ve idari yöneticiler ile ilgili idarelerin taşra birimleri, kamulaştırılması yapılan taşınmaz malların maliklerinin ve adreslerinin tespitinde gecikmeye mahal verilmeyecek şekilde yardımcı olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarından, belediyelerden ve ilgili tapu müdürlüklerinden proje güzergahında kamulaştırılacak taşınmaz mallar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10'uncu maddesi uyarınca açılabilecek olan davalarda, aynı kanunun 11'inci maddesi gereğince KGM'ye verilecek emsal verileri ile mahkemelere sunulacak veriler arasında yeknesaklığın sağlanabilmesi için gerekli özen gösterilecek.

GEREKLİ YARDIM VE DESTEK SAĞLANACAK

Öte yandan, ihtiyaç olması halinde projenin hazırlanması için fotogrametrik ve yersel yöntemle alım için gereken uçuş izinleri ile diğer tüm izinlerin ivedilikle verilmesi sağlanacakken, askeri alanlarda proje ve kamulaştırma planlarına yönelik çalışma yapmak için gerekli izin süreçleri en seri bir şekilde tamamlanacak, çalışmaların tamamlanabilmesi için verilecek müsaadenin işlemlerin gerektirdiği süreleri ihtiva etmesine özen gösterilecek. Proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım ve detay çalışmaları sırasında iş ve işlemlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için KGM merkez birimlerine, Karayolları 2. (İzmir) Bölge Müdürlüğü ile KGM'nin görev ve yetki vereceği diğer taşra birimlerine, idare adına iş yapan yüklenici ve alt yüklenicilere, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valilikler tarafından mevzuat gereğince gerekli yardım ve destek sağlanacak.

(AA)  
Son Eklenen Haberler