21 Şubat 2018, Çarşamba

BELEDİYE MECLİSİ BUGÜN TOPLANIYOR

2 Mayıs 2017, Salı 07:05

     


Aliağa Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı bugün saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek olan oturumda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 16 madde yer alıyor.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER

1- 119 ada, 1 numaralı parseldeki 26/7408 (26-m2)hissemiz ile Mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait Karaköy Mahallesi, 107 ada, 1 numaralı, Hacıömerli Mahallesi, 104 ada, 3 numaralı ve Güzelhisar Mahallesi, 107 ada 2 numaralı parsellerin okul yapılması planlandığından Maliye Hazinesine, 5393 Sayılı kanunun 75. maddesinin (d) bendine göre bedelsiz devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.

2- Aliağa Belediye Meclisinin 07.05.2016 tarih ve 98 sayılı kararıyla oluşturulan ve görev süresi dolan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun devamı halinde 5 adet üye seçiminin yapılarak, görev süresinin 1 yılı geçmemek üzere belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

3- Aliağa Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 116 sayılı kararıyla tahsis edilen; Teknik Hizmetler Sınıfı 6.Derece Mimar kadrosuna karşılık; Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu Esra Duran ve Teknik Hizmetler Sınıfı 6.Derece Mühendis kadrosuna karşılık; Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu Bulut Tetik, tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırılacaklarından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.01.2017tarih ve 79847095-010-06-02-/ l 15708-184)-325 sayılı genelgesi gereğince;5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla net ücretlerinin belirlenmesi ve yılı içinde gelecek zamların yansıtılması hususlarının görüşülmesi.

4-İzmir İli, Aliağa ilçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.50 ayrık nizam, 6 kat konut alanı olarak planlı alanda kalan Orhan Naci Yalçın'a ait, 6536 numaralı 65 m2. yüzölçümlü parselin, Aliağa Belediyesi’ne ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

5-Helvacı tapulama sahasında bulunan Mülkiyetinin tamamı Aliağa Belediyesi’ne ait 27 ada, 19 numaralı 354,00 m2. yüzölçümlü parselin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.30, Kaks:0.90 ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlı olduğu belirtilmekte olup; Bu parseli satın alma talebinde bulunan Yasin Bayram'a, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e bendine göre satışının yapılması talebinin görüşülmesi.

6-Talip Tural'ın dilekçesine istinaden; Kurtuluş Mahallesi, 806 ada, 8 numaralı parselin zemin katının ticaret olarak yapılaşabilmesi için yol boyu ticaret aksının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

7-2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

8-Ege Gübre Sanayi A.Ş'nin dilekçesine istinaden; Çakmaklı tapulama sahasında bulunan 59 ada,' numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve İlçemiz Çakmaklı tapulama sahasında bulunan 1285 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması hususunun görüşülmesi.

9-Aliağa’da faaliyet göstermekte olan Tüpraş İzmir Rafineri sahasında mülga Bayındırlık ve iskan Bakanlığınca 18.03.2010 tarihinde onaylanan "LPG ve Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu ve Transfer Hatları" amaçlı imar planına yönelik hazırlanan "LPG Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu" amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilavesi ve değişikliği teklifi ile ilgili 06.07.2011 tarih ve 27986 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine ilişkin Tebliğin "Kurum Görüşlerinin Alınması" başlıklı 7.maddesinin 4 (a) ve 6.bentleri kapsamında Belediyemizce uygun görüş verilmesi hususunun görüşülmesi.

10- Aşağışakran Mahallesi, 36 ada, 1 numaralı 3.178,00 m2. Yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı bulunan Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait olan parselin; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yazısıyla "itfaiye Alanı" olarak kullanılması maksadıyla kendi idarelerine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75.maddesinin ( d ) bendine göre tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1-Aliağa-Bergama Demiryolu Projesi Kapsamında; İlçemiz Yukarışakran Mahallesi, Mülkiyeti Belediyemize ait 768 ve 767 numaralı 2 adet taşınmazın toplam 20.054,36 m2.'lik kısmı ve üzerindeki muhdesatların, 4650 Sayılı kanunla değişik, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine istinaden satın alınması için Kıymet Taktir Komisyonları tarafından toplam 188.944,76 TL. bedel belirlenmiş olup; söz konusu parsellerin toplam 20.054,36 m2.'lik kısmının devri ve bedelinin görüşülmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

2- İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri için Aliağa Belediyesi uhdesinde hizmet veren Kültür Merkezi, Spor Kompleksleri vb. hizmet binalarının zemin katlarında yaşlıların, çocuklu ailelerin ve engellilerin ulaşımın' rahatlatacak 100 m2-150 m2 alana sahip yer kiralaması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.12.2016 tarih ve 1248 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan, İlçemiz Yukarışakran tapulama sahasında bulunan 274 ada, 1 numaralı parselin "Blok nizam 4 kat Turizm + Ticaret + Konut Alanı (TİCTK), Ayrık nizam 2 Kat Taks: 0.30 Kaks: 0.60 Konut Alanı, Otopark, Yol ve Park Alanı" olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin imar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4-18K 1 c pafta, 948 ada, 1 numaralı parsel, 1/1000 ölçekli imar planında İlköğretim alanı olarak planlı olup, söz konusu parselin eğitim tesisleri alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5-2017 Mali Yılı içerisinde Gençlik Merkezinin yapımında kullanılmak üzere7.500.000,00 TL. (Yedi milyon beşyüzbin Türk Lirası) borçlanma yetkisi verilmesi hususunun oyçokluğu ile reddedildiğine ilişkin Plan-Bütçe ve İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

6- Yeni Foça Karayolunun kuzey ve güney kısmını kapsayan sanayi bölgesine ait yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve koruma amaçlı uygulama imar planı plan notlarına belirtilen hükümlerin ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin oyçokluğu ile reddedildiğine ilişkin imar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler
Son Eklenen İlanlar
İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 754209 - 19/02/2018
İLANEN TEBLİGAT ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN - BASIN: 751549 - 14/02/2018
ALİAĞA KİMYA İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BASIN: 752909 - 14/02/2018
ALİAĞA BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİNDEN İLAN - 13/02/2018
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 742365 - 26/01/2018
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 740601 - 24/01/2018
İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 735069 - 15/01/2018
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) - BASIN: 732061 - 08/01/2018
PARK YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 731776 - 06/01/2018
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 726694 - 27/12/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 726682 - 27/12/2017
AYDINLATMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 725230 - 25/12/2017
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 724413 - 22/12/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 714528 - 16/12/2017
ALİAĞA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN - BASIN: 721034 - 16/12/2017
SKATE PARK (KAYKAY PİSTİ) MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 720750 - 16/12/2017
ALİAĞA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI GENEL KURUL İLANI - 16/12/2017
İLANEN DUYURULUR - BASIN: 720200 - 15/12/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 714528 - 14/12/2017
SPOR SAHASI YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 718226 - 11/12/2017
SINIRLI SORUMLU ALİAĞA GÜNAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ (KAYYUM) BAŞKANLIĞINDAN İLAN - 08/12/2017
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 715292 - 07/12/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 712448 - 01/12/2017
DÜZELTME İLANI - BASIN: 711989 - 01/12/2017
İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 710252 - 30/11/2017
İLANEN TEBLİGAT - BASIN:708056 - 28/11/2017
İLANEN TEBLİGAT- BASIN: 707896 - 28/11/2017
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 708883 - 27/11/2017
ALİAĞA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - BASIN: 707614 - 27/11/2017
KAUÇUK MALZEME SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 706257 - 24/11/2017
ALİAĞA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - BASIN: 705295 - 22/11/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 704477 - 20/11/2017
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR - BASIN: 702197 - 17/11/2017
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR - BASIN: 702168 - 17/11/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 697148 - 17/11/2017
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN-BASIN 699839-16.11.2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 697148 - 15/11/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 692116 - 14/11/2017
PETROL-İŞ SENDİKASI ALİAĞA ŞUBESİ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI - 14/11/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN:692116 - 11/11/2017
İHALE İLANI - BASIN: 698294 - 10/11/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 695846 - 09/11/2017
VOLEYBOL SAHASI YAPILMASI -BASIN: 694091 - 06/11/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 691523 - 02/11/2017
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 690702 - 02/11/2017
SOKAK DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 688546 - 01/11/2017
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 690386 - 01/11/2017
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 689843 - 01/11/2017
ELEKTRİK SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 688519 - 01/11/2017
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 688807 - 30/10/2017