23 Eylül 2018, Pazar

ACAR: “BÜYÜKŞEHİR’İN MECLİS KARARINI DÜZELTMESİ LAZIM”

7 Eylül 2017, Perşembe 06:22

     


Aliağa Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının en önemli gündem maddelerinden olan Belediye Akaryakıt İstasyonu’nun intifa hakkının 5 yıl süreyle başka bir firmaya verilmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, Çaltılıdere 461 parseldeki arazi satışı konusu ise CHP Grubunun gündem dışı önergesi ile gündeme alındı.

Aliağa Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı, bir önceki toplantıya ait meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başladı. CHP grubu tarafından Çaltılıdere 461 parseldeki arazi ile ilgili verilen gündem dışı önergenin gündeme alınması için yapılan oylamanın ardından 40 maddeden oluşan meclis gündemi görüşüldü. Mülkiyetinin tamamı Aliağa Belediyesine ait olan 629 m2 yüzölçümlü Aşağışakran 1255 parselin 31.70 metrekarelik kısmı ve 2000 metrekare yüzölçümlü Çoraklar 28 parselin 25 metrekarelik kısmında toplam iki adet su kuyusu açılabilmesi için belirtilen alanların İZSU’ya 25 yıllığına tahsis edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

İŞÇİ KADRO İHDASI REDDEDİLDİ

Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2017 Mali Yılı içerisinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan ödenek tertiplerine aktarma yapılması hususu oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 2016/256 Esas-2017/1132 sayılı ve 23.06.2017 tarihli kararına istinaden; Belediye Meclisi’nin 02 Şubat 2016 tarih ve 28 sayılı kararıyla reddedilen V sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinde yer alan 33 adet Sürekli işçi kadrosunun ihdas edilmesi (Operatör 12 adet, Şoför 12 Adet, İşçi 9 Adet) hususu oyçokluğuyla reddedildi.

BENZİN İSTASYONU’NUN İNTİFA HAKKI KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Gündemin en önemli maddeleri arasında yer alan, mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait Yeni Mahalle 18K-1A pafta, 801 ada, 10 parselde tapuya kayıtlı 7 bin 908 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 5908 metrekaresi üzerine OVM Petrol Ofisi A.Ş. lehine tesis edilen 5 yıllık intifa hakkı süresi 01 Mart 2018 tarihinde sona ereceğinden, 02 Mart 2018 tarihinden itibaren söz konusu taşınmazın 5 bin 908 metrekaresi üzerine toplam 500.000 USD+KDV bedel ile LUKOIL Euroisa Petrol A.Ş. lehine 5 yıl süreyle intifa hakkı tesis edilmesi hususu oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

“LUKOİL EN İYİ TEKLİFİ VERDİ”

Belediye Başkanı Serkan Acar, gündem maddesi ile ilgili yaptığı konuşmada, “Buradaki asıl unsur intifa hakkı bedeli değil. Bir önceki dönem intifa hakkı bedeli 450 Bin Dolar’mış. O dönemki kurlara baktığınızda 600-700 Bin TL civarı bir bedel karşılığı intifa hakkı verilmiş. Şimdiki kurlara baktığınızda takribi 1 Milyon 750 Bin TL civarı bir bedelle intifa hakkı verilecek. Yani yaklaşık 1 Milyon TL civarı bir fark oluşmuş intifa hakkından. Ancak intifa hakkından çok daha önemlisi buradan elde edilecek kârdan belediye şirketimize ne kadar kalacağı. Normalde bundan önceki anlaşmalar yüzde 50-50, burada etap etap yüzde 95’lere kadar kâr oranı alınıyor. Bu noktada da bir cazibesi var. Üçüncü nokta da, kendilerinin 4 büyük futbol kulübü başta olmak üzere pek çok kulüple anlaşmaları var. Aliağaspor ile de bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu zaten protokole de eklediler. Aliağaspor ile anlaşma yapıp kendi kâr paylarından ilave olarak yapılan her satıştan Aliağaspor’a yüzde 2’lik bir kaynak sağlayacaklar. Aliağaspor’a bir taraftar kartı çıkaracaklar ve bundan elde edilecek gelirin kendi paylarına düşen kısmından yüzde 2’sini Aliağaspor’a aktaracaklar. Yetkili arkadaşlarımız mevcut koşullar arasında en iyisi teklifin bu olduğunu ilettiler. Petrol firmaları bu tür anlaşmalarını 6 ay önceden yapıp önümüzdeki yılın planlamasını da buna göre yaptıkları için bugün meclisin gündemine getirdik. 1 Mart 2017 itibariyle Petrol Ofisi ile olan anlaşmamız sona eriyor. 2 Mart itibariyle de bir firmayla anlaşmamız gerekiyor.” dedi.

“NEDEN BİR FİRMAYLA GÖRÜŞÜYORUZ?”

Gündem maddesi hakkında söz alan Ak Parti Meclis Grup Başkanı Kazım Ulaş ise, “Hepimizin derdi Aliağa Belediyesi’ne 1 Lira daha fazla kâr ettirmek veya fazla kazanç sağlamak. Biz neden bir firmayla görüşüyoruz? Daha fazla firma ile görüşelim. Hatta yasal bir engel yoksa ihaleye çıkalım. En yüksek fiyatı Lukoil firması verirse yine o kazansın. Burada bizi ilgilendiren konu Aliağa Belediyesi’ne 1 lira daha fazla gelir sağlayabilmek.” diye konuştu.

KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Aliağa Belediyesi ‘İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Örgütlenme, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in onaylanması hususu ile ‘Yapı Kontrol Müdürlüğünün Örgütlenme, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğinin’ onaylanması hususu İmar Komisyonuna havale edildi. Çaltılıdere Mahallesi’ndeki bazı tapular üzerinde bulunan şerhlerin kaldırılması için tapu sahiplerinin yaptıkları itirazlarla ilgili komisyonlardan gelen raporların oybirliği ile İmar Komisyonu gündeminde bırakılması kararlaştırıldı.

Kalabak Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait 1193 numaralı parsele sınır, 1171 numaralı mera parselinin Hayvan Barınak Yeri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüklerince ek hizmet alanı olarak kullanılmak üzere, 4342 Sayılı Mera Kanunu'nun 14.maddesinin c bendine istinaden kamu yatırım kararı alınarak tahsis amacı değişikliğinin yapılması hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oybirliği ile kabul edildi. Mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait Samurlu Mahallesi, 268 ada,1 numaralı taşınmazın kiracısı olan S.S Aliağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi'ne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e bendine göre satılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisi’nin 02.08.2016 tarih, 132 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2017 tarih ve 97509404.301.05.477 sayılı kararı ile onaylanan " Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük 1. ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na Biçerova Gar- Nemport Demiryolu bağlantı hattı güzergahının 10 metrelik yolu kapatması ve İzmir-Çanakkale karayoluna çıkışı kesmesi, kadastral parsellerin servis alabilmesini engellemesine yönelik, depolama alanlarının bulunduğu alandaki 15 metrelik yolun doğuya doğru kaydırılması istemine yönelik ve Hayıtlı Deresi boyunca geçirilen Akaryakıt Boru Hattı güzergahına yönelik askı süresi içinde Ege Gübre Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Türk Hava Kurumu Aliağa Şubesi'nin faaliyetlerini yürütebileceği uygun bir taşınmazın şube hizmet bürosu maksadıyla kullanılmak üzere bedelsiz olarak irtifak hakkı ile kendilerine tahsis edilmesi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu da oybirliği ile kabul edildi.

ÇALTILIDERE YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Toplantıda, CHP grubu tarafından Çaltılıdere 461 parseldeki arazi ile ilgili verilen; “Tamamı 597.546 metrekare olan, 583.682 metrekarelik büyük hissesi belediyemize ait bulunan Aliağa Çaltılıdere Mahallesi 461 parsel numaralı arazideki, 13 864 metrekarelik küçük hisse sahibinin 25.07.2017 tarihinde hissesini bir başka kişiye satması nedeniyle, belediyemizce şufa (ön alım) hakkı kullanılarak 13.864 metrekarelik bu hissesinin tapudaki satın alma bedeli üzerinden belediyemizce devranılmasına karar verilmesini meclisimizin takdirine sunarız.” ifadelerinin yer aldığı gündem dışı önerge okunarak oyçokluğu ile kabul edildi.

“BÜYÜKŞEHİR’İN MECLİS KARARINI DÜZELTMESİ LAZIM”

Gündem dışı önerge hakkında söz alan Belediye Başkanı Serkan Acar, “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Aziz Bey’e verilen yetki, hisseleri satın alma yetkisi. 461 parseli tam hisseyle satın alma yetkisi değil. Biz tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararını gündeme getirdik. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi tam hisseye talipse o meclis kararının düzeltilmesi lazım. Veya ‘Şufa hakkı alındığı takdirde tam hisseyi alma kararı verdik’ şeklinde bir karar almaları lazım. Herkesin bir politikası var. CHP’nin kendi ilkeleri çerçevesinde mal devletçi bir yapısı vardır, mal devlette kalsın, insanlar kiracı olsun anlayışı vardır. Bizim partimizin genel politikası da kesinlikle serbest piyasa ekonomisini benimsemiştir. Mallar devletin değil, kişilerin olsun, kişiler buralara yatırım yapsın, devlet sadece denetlesin anlayışımız vardır. Ak Parti’nin de genel politikası bu yöndedir. CHP’nin bu anlayışına saygı duyuyorum, o da bir fikirdir. Ama biz de genel merkezimizin politikasına uymaya çalışıyoruz. Burada yanlış olan konu şudur; siz malı sattıktan sonra imar yaparsanız bu yanlıştır. Bildiğiniz gibi biz orayı rekreasyon alanı olarak belirledik. Rekreasyon alanı olarak burada sadece 5 bin 300 metrekare bir kapalı alan yapılabiliyor. Ben plansız bir yeri satıp, buranın üzerine konut planı yaparsam bir rant sağlamış olurum. Tam tersi, sattıktan sonra kapalı alanı bin metrekareye düşürürsem bu da haksızlık olur. İki yönden de bizim yapacağımız her plan uygulaması haksızlık olur. Şu da açık ki, bu planı ben yapamam. 5 bin 300 metrekareyi 10 bine çıkaramam, ben bunu konut alanına alamam. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapar ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi yapar. Burada böyle bir haksızlık oluşursa ki ben buna ihtimal vermiyorum. İlgili Bakanlıklara da, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de güveniyorum. Ama burada bir rant olursa da bunu biz sağlayamayız. Bunu sağlayacak olan ilgili kurumlardır. Çünkü bu bizim yetkimizde değil.” diye konuştu.

“İHALEYLE DAHA YÜKSEK FİYATA SATILSIN”

Gündem maddesi hakkında söz alan Ak Parti Meclis Grup Başkanı Kazım Ulaş, CHP’nin bu önergesine destek verme gerekçelerini açıkladı. Ulaş, “Biz bu önergeye destek verdik ama oranın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne satılması noktası bizi çok da ilgilendirmiyor. Bizim buradaki esas amacımız, Aliağa Belediyesi’nin şufa hakkını kullanması, küçük ortaktan burayı alıp tek tapu haline dönüştürmesi, eğer satılacaksa da mecliste satış kararı alınıp ihaleyle satılması ve daha yüksek fiyatlara satılması.” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR, ÇOK GÜZEL BİR ALAN DÜZENLEMESİ YAPACAK”

CHP’li Meclis Üyesi Ulviye Öztürk ise, “Küçük hissedarın hissesini de Aliağa Belediyesi alırsa eğer büyük parselle birleşmiş olacak ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı da burayı bedeli neyse ödeyip satın alacak. Bütün yatırımı da kendi cebinden yapacak. Bizim devletçi zihniyetimizin olmasından da ben onur duyarım. Devlet bizim devletimiz. Eğer burayı İzmir Büyükşehir Belediyesi alırsa burada çok güzel bir alan düzenlemesi yapacak. Bunu kendi cebinden yapacak ve tüm Aliağa halkı yararlanacak. Bundan daha güzel bir şey mi olur.” diye konuştu.

İKİNCİ BİRLEŞİM BUGÜN

Gündem maddeleri arasında yer alan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı içerisinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan ödenek tertiplerine aktarma yapılması hususu bugün (7 Eylül Perşembe) saat 18.00’de yapılacak olan ikinci birleşimde meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler