20 Haziran 2018, Çarşamba

YENİ BİNADA İLK TOPLANTI

6 Haziran 2017, Salı 06:29

     


Aliağa Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün saat 18.00’de, belediyenin yeni hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün saat 18.00’de Aliağa Belediyesi’nin yeni hizmet binasında yapılacak. Toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ile Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek karara bağlanacak. Meclis Toplantısı’nın Haziran ayı gündeminde 17 madde yer alıyor.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER

1- Karaköy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı olan, İlçemiz Karaköy Mahallesi, 62 numaralı parselin 11.08.2003 tarih ve 2122 yevmiye ile yapılan işlem sonucunda tapu kütüğüne 12300/32400 hisse olması gerekirken 18200/32400 hisse olarak hatalı tescil edildiği, hisse hatasının resen düzeltilmesi işlemine Belediyemizce muvafakat edilip edilmediğinin bildirilmesi talebinin görüşülmesi.

2- Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu güzergahında, Tapunun İlçemiz Helvacı, Samurlu, Şehitkemal, Çaltılıdere, Kalabak ve Yukarışakran Mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan taşınmaz malların yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kalan kısımlarının kamulaştırılması için Kamu Kararı alındığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca devrinin yapılması ve teklif edilen bedele muvafakat edilip edilmediğinin bildirilmesi talebinin görüşülmesi.

3- İlçemiz, Güzelhisar Mahallesi, Mülkiyeti Belediyemize ait 148 ada, 1 numaralı 346,06 m2 yüzölçümlü parselin, 1/1000 ölçekli imar planında Taks=0,20, Kaks=0,40 ayrık nizam 2 kat konut alanı olarak planlı olduğu belirtilmekte olup, bu parselin Taner TAŞKIN'a satışının yapılması talebinin görüşülmesi.

4- Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'nin 26.04.2017 tarih ve 223 sayılı yazısı ile; 4950 Sayılı yasa ile değişik, 2945 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30.maddesine istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Bozköy Mahallesi, 1455 numaralı parselde tesisi edilecek daimi irtifak hakkı için teklif edilen bedelin değerlendirilerek, nihai bedelin taraflarına bildirilmesi talebinin görüşülmesi.

5- Türkiye Elektrik İletişim A.Ş Genel Müdürlüğü'nce İlçemiz Samurlu Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 49 ve 50 numaralı parsellerde trafo merkezi yeri kamulaştırması yapılacağı belirtilmekte olup, söz konusu parsellerin TEİAŞ Kıymet Taktir Komisyonu tarafından tespit edilen bedellerinin ve devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.

6- İlçemiz Samurlu Mahallesi, Mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait 209 ada, 2 numaralı 491,00 m2. yüzölçümlü parselin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h=6.50 mt. küçük sanayi alanı olarak planlı olduğu belirtilmekte olup; Bu parselin Ova Lastik Kaplama Oto.Nakl.Turz.İnş.Gıda.San.ve Tic.Ltd.Şti'ne satışının yapılması talebinin görüşülmesi.

7- İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nce İlçemiz Siteler Mahallesi, 1734, 1740,1742, 8166, 8167, 8190, 8193, 8196, 8197, 8199, 8200, 8201 numaralı parseller ile 1942 nolu parselde 6292 Sayılı Kanun gereğince yapılacak düzeltme işlemi için kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi gereğince 6 adet bilirkişi seçilmesi hususunun görüşülmesi.

8- İlçemiz, Aşağışakran tapulama sahasında bulunan 24m 2a, 24m 1b pafta 352 ada 1 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sosyal-kültürel tesis alanı olarak planlı parselin otel alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

9- Belediyemiz Meclisi'nin 05.01.2016 tarih ve 13 sayılı kararı ile reddedilen Memur Kadro İhdası, Belediyemiz Meclisi'nin 02.02.2016 tarih ve 29 sayılı kararı ile ısrar oylarının çokluğu ile kesinleşmiş olup; Kesinleşen bu meclis kararının iptali istemi ile Belediye Başkanı tarafından açılan davaya ilişkin İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin 2016/222 Esas-2017/250 sayılı kararına istinaden; ( I ) Sayılı Memur Kadro İhdas Cetvellerinin onaylanması hususunun yeniden görüşülmesi.

10- Belediyemiz Meclisinin 11.07.2016 Tarih ve 116 sayılı kararıyla tahsis edilen, Teknik Hizmetler Sınıfı 6. derece Mimar Kadrosuna karşılık, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu Esra DURAN, Teknik Hizmetler Sınıfı 6. derece Mühendis kadrosuna karşılık; Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu Eren ERKAL, Teknik Hizmetler Sınıfı 5.derece Mühendis kadrosuna karşılık; Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu Soner Erkan YILDIZ Belediyemizde tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırılacaklarından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.01.2017 tarih ve 79847095-010- 06-02- (115708-184)-325 sayılı genelgesi gereğince; 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personellere ilişkin unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla net ücretlerinin belirlenmesi ve yılı içinde gelecek zamların yansıtılması hususlarının görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1- İlçemiz 119 ada, 1 numaralı parseldeki 26/7408 (26 m2.) hissemiz ile Mülkiyeti Belediyemize ait Karaköy Mahallesi 107 ada, 1 numaralı, Hacıömerli Mahallesi 104 ada, 3 numaralı ve Güzelhisar Mahallesi 107 ada, 2 numaralı parsellerin okul yapılması planlandığından Maliye Hazinesine, 5393 Sayılı Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre bedelsiz devrinin yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- İzmir İli, Aliağa İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.50 ayrık nizam, 6 kat konut alanı olarak planlı alanda kalan Orhan Naci YALÇIN'a ait, 6536 numaralı 65 m2. yüzölçümlü parselin, Belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3- İlçemiz Helvacı tapulama sahasında bulunan Mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait 27 ada, 19 numaralı 354,00 m2. yüzölçümlü parselin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.30, Kaks:0.90 ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlı olduğu belirtilmekte olup; Bu parseli satın alma talebinde bulunan Yasin BAYRAM'a, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e bendine göre satışının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4- İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 806 ada, 8 numaralı parselin zemin katının ticaret olarak yapılaşabilmesi için yol boyu ticaret aksının belirlenmesi talebinin daha önceden alınmış bir karar bulunduğundan, karar alınmasına gerek olmaması sebebiyle ilgili Müdürlüğe iadesinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5- İlçemiz Çakmaklı tapulama sahasında bulunan 59 ada, 1 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve İlçemiz Çakmaklı tapulama sahasında bulunan 1285 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasının oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6- İlçemizde faaliyet göstermekte olan Tüpraş İzmir Rafineri sahasında mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 18.03.2010 tarihinde onaylanan "LPG ve Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu ve Transfer Hatları" amaçlı imar planına yönelik hazırlanan "LPG Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu" amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilavesi ve değişikliği teklifi ile ilgili 06.07.2011 tarih ve 27986 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin "Kurum Görüşlerinin Alınması" başlıklı 7.maddesinin 4 (a) ve 6.bentleri kapsamında Belediyemizce herhangi bir sakınca olmadığının oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7- İlçemiz Aşağışakran Mahallesi, 36 ada, 1 numaralı 3.178,00 m2. Yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan parselin; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yazısıyla "İtfaiye Alanı" olarak kullanılması maksadıyla kendi idarelerine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75.maddesinin (d) bendine göre tahsisinin yapılması talebinin; Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunun tespit ettiği bedel üzerinden devrinin yapılması şeklinde oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler